ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 5 ส.ค.- 20 ส.ค. 2558
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ข้อตกลง
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบ
   
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
 
รายชื่อบัณฑิต  
   
 

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ลงะเบียน
ชำระเงิน
หมายเลข
ช่อง
41  49884112 นายทวี  หอมหวล
1833
13
42  5680905212 นางทัศนี  ศรีพารา
43  5680905213 นางทัศนีย์  แก้วเนียม
44  5281135107 นางทิพย์กมล  อิสลาม
1834
13
45  5281205104 ว่าที่ร้อยตรี(หญิง)ทิพย์วารี  นิธีกุลวัฒน์
46  5580835211 นายธนิตย์  ทองเพ็ง
1890
13
47  5580141203 นายธรรมศาสตร์  สุขแก้ว
1854
13
48  5390835106 นายธวัชชัย  ทุมทอง
49  5580835201 นางสาวธัญญลักษณ์  โกยดุลย์
1891
13
50  5580141103 นางสาวธันยพร  รัตนดิลก ณภูเก็ต
1855
13
51  5580835802 นายธีรชัย  ปากลาว
1892
13
52  5480905310 นายธีรเดช  หงษ์เจริญ
53  5580835301 นางนงนภัส  ปรีชารัตน์
1893
13
54  5580905109 นางสาวนภัสนันท์  เพ็ญภักดี
1788
13
55  5580835803 นางสาวนภัสนันท์  จันทร์เดช
1894
13
56  5580835804 นายนิกร  อุดมศรี
1896
13
57  5380905203 นายนิกร  กาญจนสิทธิ์
58  5390835108 พันตำรวจโทนิกร  ชูทอง
1936
13
59  5680905216 นางสาวนิตยา  สกุลเพ็ชร
60  5480141137 นายนิติภูมิ  ไวยธิรา
1856
13
61  5490805101 นางสาวนิศศา  ศิลปเสรฐ
62  5380141112 นางสาวนิศารัตน์  กาจกล้า
1857
13
63  5580835205 นางสาวน้ำเพชร  หมดจด
1895
13
64  5580835209 นายบัญชา  มาลา
1897
13
65  5480905312 นายบัณฑิต  ใจดี
1789
13
66  5580141104 นายบุญเลิศ  จงจิตร
1858
13
67  5580905113 นางสาวปทุมภรณ์  แซ่เอี๋ยว
1791
13
68  5580141204 นางสาวปภัสรา  เนตรวงศ์
69  5380905204 นางประพิศ  อัคสินธวังกูร
1792
13
70  5580835805 นายประภาส  เอ่งฉ้วน
1898
13
71  5580835105 นายประเสริฐศักดิ์  บัวเลิศ
1899
13
72  5380905205 นายปราโมทย์  ทองใหม่
1793
13
73  5490835102 นายปราโมทย์  แหล่ทองคำ
74  5390835109 นายปรีชาวุฒิ  กี่สิ้น
1937
13
75  5580905115 นางสาวปรีดา  หนูชู
76  54840141106 นางปวีณา  อุทุมภา
1859
13
77  5480905215 นางสาวปวีณ์กร  สามเมือง
1794
13
78  5480141120 นางสาวปาณิสรา  สวัสดี
1860
13
79  5580835202 นางสาวปิยนุช  วงศ์น้อย
1900
13
80  5380141113 พันตำรวจโทปิยวัฒน์  บัวขาว
1861
13

ทั้งหมด 223 รายการ : 6 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ถัดไป>>

 

   
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™