ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 1 เมษายน 2557 - 18 กรกฎาคม 2557
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ข้อตกลง
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบ
   
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
 
รายชื่อบัณฑิต  
   
 

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ลงะเบียน
ชำระเงิน
หมายเลข
ช่อง
41  5480835103 นางณัฐธยาน์  ทองสง
1999
12
42  5480835129 นายณัฐพงศ์  สูงเก่า
2000
12
43  5480141115 นายณัฐวุฒิ  ลือวานิช
1947
12
44  5081112113 นางสาวดนภัค  เอียบสกุล
1980
12
45  5480141116 นางสาวดารณี  สกุลกฤติชญาคุณ
1948
12
46  5480905307 นางสาวตรึกจิต  บินต่วน
1859
11
47  5380187205 นายตฤณรัชต์  โยธาการณ์
2002
12
48  49884110 นางสาวถนอมรัตน์  จู่สกุล
1930
12
49  5480835104 นายทรงธรรม  แซ่ซื่อ
2003
12
50  5480905308 นางสาวทรรศนีย์  คลองรั้ว
1860
11
51  5480905210 นายทวี  พยายาม
1861
11
52  5480905211 นางทิฆัมพร  ศรีทอง
1862
11
53  5480835123 นายธนกร  ขรรค์วิไลกุล
2005
12
54  5480905212 นายธนพงศ์  พฤฒิภัสสร
1863
11
55  5281205105 นางธนัทอร  อมตาริยกุล
1864
11
56  53480141104 นายธนานันต์  ปันเจริญ
1950
12
57  5380141111 พันตำรวจโทธรรมสรรค์  บุญทรง
1951
12
58  5480835506 นายธวัฒชัย  ดิษฐปาน
2006
12
59  54840141115 นางสาวธวัลกมล  สุขบุญสังข์
1952
12
60  5480835401 นางสาวธวัลรัตน์  สุวัฒนพันธ์
2007
12
61  5480905214 นางนฤมล  ศรีหมาด
1866
11
62  5480905311 นางสาวนวิยา  ละมุลสุข
1867
11
63  5480835107 นางสาวนัญญารัตน์  นิลวิเชียร
2008
12
64  5480835108 นางนันตภรณ์  ณ ถลาง
2009
12
65  5380835105 นางสาวนันทา  ยังอยู่
2010
12
66  53480141105 นางสาวนันทิตา  นิลพันธ์
1953
12
67  52480141107 นางนันทิยา  นุ่นปาน
1954
12
68  5480835402 นางสาวนิตยา  พรหมปาน
2011
12
69  5380835106 นายนิติ  ปีดนุช
2012
12
70  5480835305 นายนิรันดร์  คงตันติกุล
2013
12
71  5480905356 นายนเรศ  รื่นเริง
1865
11
72  5480905313 นายบุญกรณ์  สกุลสวน
1868
11
73  5081112108 นางประภัสสร  จิระโร
1981
12
74  5190805107 นางประภา  นัครา
2064
12
75  5480835126 นายประเทือง  จันทร์แดง
2014
12
76  5480835109 นายปรัชญา  ทานะมาศ
2015
12
77  5480835515 ดาบตำรวจปราโมทย์  ขุนบุรี
2016
12
78  508011106 นางสาวปาณิภา  สินสิริคุณากร
1869
11
79  5480905106 นางสาวปาริชาติ  ชูแก้ว
1870
11
80  5480905121 นางสาวปิยนุช  บุตรปอด
1871
11

ทั้งหมด 223 รายการ : 6 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ถัดไป>>

 

   
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™