ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2559
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ข้อตกลง
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
รายชื่อบัณฑิต  
   
 

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ลงะเบียน
ชำระเงิน
หมายเลข
ช่อง
41  5680905216 นางสาวนิตยา  สกุลเพ็ชร
42  5380905107 นางสาวนิธี  การไถเจริญ
43  5680141310 นางสาวนินนาท  พันสุภัค
44  5680905217 นางสาวนิศรา  เพชรพูล
45  5490805101 นางสาวนิศศา  ศิลปเสรฐ
46  5680905218 นางสาวนีรนุช  หมั่นเพียร
47  5680905219 นายบทมากร  ถาวรสิน
48  5680141311 นายบุคอรี  พิศแลงาม
49  5680905220 นางสาวบุษบา  ใหมสีทอง
50  5580141204 นางสาวปภัสรา  เนตรวงศ์
51  5680905222 นายประสิทธิ์  แผนทอง
52  5680141211 นางสาวปราณีย์  ขันพระแสง
53  5490835102 นายปราโมทย์  แหล่ทองคำ
54  5580905115 นางสาวปรีดา  หนูชู
55  5680141111 นางสาวปิยรัตน์  จันทร์โนนม่วง
56  5490835114 พันตำรวจตรีปุริมพัฒน์  ธนาพันธ์สิริ
57  5680141204 นางสาวผกามาศ  บำรุง
58  5680141205 นางสาวผกาวรรณ  ส่งแสงแก้ว
59  5680905408 นางพนารัตน์  ดำดี
60  5380905224 นายพยนต์  น้อยนาดี
61  5480141205 นางสาวพรทิพย์  ทองเล็ก
62  5680141312 นางสาวพรทิพย์  ชุมทอง
63  5380083201 นายพหล  รงค์กุล
64  5480905219 นางสาวพัชรี  กลีบแก้ว
65  5580141205 นายพิฑูรย์  สมศักดิ์
66  5490835109 นายพีระพงศ์  คงช่วย
67  5680905225 นางภัทรอนงค์  กาญจนคลอด
68  5380905209 นางสาวมณฑา  คงสอง
69  5680905226 นางมณีรัตน์  จันทร์ปาน
70  5680905109 นางสาวมลทิรา  เอี่ยมสอาด
71  5680141315 นางสาวมาณีรัตน์  พิมพา
72  5680905227 นางสาวมาริดา  โต๊ะแอ
73  5680905228 นายยุทธนา  คลองยวน
74  5380905212 นางรชยา  สุโพธิ์
75  5480141215 นางสาวรัชญา  ผิวสำอางค์
76  5680141116 นางรุ่งรวี  อ้นคต
77  5480905117 นางสาวลภัสรดา  ชุมรักษ์
78  5680905229 นายลมฝน  กาญจนคลอด
79  5680905230 นางลัดดา  บุญมี
80  5480905246 นางสาววรรธนา  ช่วยการ

ทั้งหมด 146 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>

 

   
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™