ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กำหนดวันลงทะเบียนบัณฑิต วันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียน
 รายชื่อบัณฑิต
 ติดต่อเรา
 ออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบ
   
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
 
รายชื่อบัณฑิต  
   
 

ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ลงะเบียน
ชำระเงิน
หมายเลข
ช่อง
41  5480835103 นางณัฐธยาน์  ทองสง
1999
13
42  5480835129 นายณัฐพงศ์  สูงเก่า
2000
13
43  5480141115 นายณัฐวุฒิ  ลือวานิช
1947
13
44  5081112113 นางสาวดนภัค  เอียบสกุล
1980
13
45  5480141116 นางสาวดารณี  สกุลกฤติชญาคุณ
1948
13
46  5480905307 นางสาวตรึกจิต  บินต่วน
1859
12
47  5380187205 นายตฤณรัชต์  โยธาการณ์
2002
13
48  49884110 นางสาวถนอมรัตน์  จู่สกุล
1930
13
49  5480835104 นายทรงธรรม  แซ่ซื่อ
2003
13
50  5480905308 นางสาวทรรศนีย์  คลองรั้ว
1860
12
51  5480905210 นายทวี  พยายาม
1861
12
52  5480905211 นางทิฆัมพร  ศรีทอง
1862
12
53  5480835123 นายธนกร  ขรรค์วิไลกุล
2005
13
54  5480905212 นายธนพงศ์  พฤฒิภัสสร
1863
12
55  5281205105 นางธนัทอร  อมตาริยกุล
1864
12
56  53480141104 นายธนานันต์  ปันเจริญ
1950
13
57  5380141111 พันตำรวจโทธรรมสรรค์  บุญทรง
1951
13
58  5480835506 นายธวัฒชัย  ดิษฐปาน
2006
13
59  54840141115 นางสาวธวัลกมล  สุขบุญสังข์
1952
13
60  5480835401 นางสาวธวัลรัตน์  สุวัฒนพันธ์
2007
13
61  5480905214 นางนฤมล  ศรีหมาด
1866
12
62  5480905311 นางสาวนวิยา  ละมุลสุข
1867
12
63  5480835107 นางสาวนัญญารัตน์  นิลวิเชียร
2008
13
64  5480835108 นางนันตภรณ์  ณ ถลาง
2009
13
65  5380835105 นางสาวนันทา  ยังอยู่
2010
13
66  53480141105 นางสาวนันทิตา  นิลพันธ์
1953
13
67  52480141107 นางนันทิยา  นุ่นปาน
1954
13
68  5480835402 นางสาวนิตยา  พรหมปาน
2011
13
69  5380835106 นายนิติ  ปีดนุช
2012
13
70  5480835305 นายนิรันดร์  คงตันติกุล
2013
13
71  5480905356 นายนเรศ  รื่นเริง
1865
12
72  5480905313 นายบุญกรณ์  สกุลสวน
1868
12
73  5081112108 นางประภัสสร  จิระโร
1981
13
74  5190805107 นางประภา  นัครา
2064
75  5480835126 นายประเทือง  จันทร์แดง
2014
13
76  5480835109 นายปรัชญา  ทานะมาศ
2015
13
77  5480835515 ดาบตำรวจปราโมทย์  ขุนบุรี
2016
13
78  508011106 นางสาวปาณิภา  สินสิริคุณากร
1869
12
79  5480905106 นางสาวปาริชาติ  ชูแก้ว
1870
12
80  5480905121 นางสาวปิยนุช  บุตรปอด
1871
12

ทั้งหมด 223 รายการ : 6 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ถัดไป>>

 

   
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™